۱۳۹۶-۰۱-۲۱

معرفی

شرکت هوشمندنگرستاک

زمینه فعالیت

پایش (مانیتورینگ)، هوشمندسازی و پروژه های مرتبط به بهره وری مدیریت منابع آب و انرژی، همچنین ممیزی انرژی و ارائه راهکار عملی در بهبود مصرف، زمینه های اصلی فعالیت این شرکت می باشد.

توسعه توانمندی تکنولوژیک در کاربری های مختلف، به ویژه در پروژه های صنعتی و کشاورزی به عنوان یک نیاز جدّی در بروزسازی و افزایش بهره وری مطرح است و این مساله به عنوان هدف اصلی در خدمت رسانی به مخاطبان مد نظر قرار گرفته است.

این شرکت ضمن همکاری با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

  • مشاوره و تهیه طرح های امکان سنجی اجرای سیستمهای پایش و هوشمند
  • طراحی و تامین تجهیزات سیستمهای نظارتی، کنترلی و هوشمند
  • پیاده سازی سامانه های نظارت و کنترل شرایط محیطی (شامل دما، رطوبت، انواع گازها)
  • ارائه سیستمهای اندازه گیری، برنامه ریزی و کنترل مصرف به منظور استفاده بهینه از منابع آب و انرژی
  • مدل سازی و تحلیل رفتار دینامیکی جریانهای آب و هوا به منظور تامین شرایط مطلوب محیطی
  • طراحی و ساخت تجهیزا ت تامین رطوبت محیطی و کنترل آن در خاک و هوا

 


HOOSHMAND NEGAR SETAK (HNS) Co. Ltd. HNS_CoLtd_Logo_En

Fields of activity

Monitoring, Smart measuring and controlling systems implementation in the projects, related to water resource management and improvement of energy efficiency, as well as energy audits and provide the practical approaches to improvement of water and energy consumption, are the main areas of company’s activity.

     The company is also working with reputable domestic and foreign companies to provide the following services:

• Consulting and preparation of the feasibility of implementing plans and smart monitoring systems
• Design and implementation of systems for monitoring, control and smart systems
• Implementation of systems to monitor and to control the environmental conditions (e.g. temperature, humidity, gas types)
• Supplying the measurement, planning, energy consumption control and optimum utilization of water resources systems
• Modeling and analysis of the dynamic behavior of processes to provide optimal environmental conditions
• Design and construction of the equipment for humidity supply and its control in the Soil and the Air.