جلوگیری از خشک کار کردن الکتروموتور پمپ

موضوع: جلوگیری از خشک کار کردن الکتروموتور پمپ

هزینه: از حدود ۲۵ هزار تومان

تأمین تجهیزات: http://www.parsiancontrol.com،  http://shivaamvaj.com، http://relay.borna-co.com، http://irmicro.com

توضیحات:

برای جلوگیری از خشک کار کردن الکتروموتور پمپ وقتی‌که درون مخزن خالی از مایع و یا در سطح پایین‌تر از حد مجاز است از دو الکترود یکی برای سنجش پایین‌ترین سطح مجاز و دیگری برای سنجش حداقل سطح مطلوب استفاده می‌شود. با استفاده از این تجهیز می‌توان پمپ را از کار کردن در حالت خشک محافظت نمود.

 

توضیحات تکمیلی:

” الکترود متصل به پایانه H در بالاترین سطح آب موردقبول و الکترود متصل پایانه L در پایین‌ترین سطح آب مجاز قرار می‌گیرند و پایانه C نیز به لوله آب چاه و یا توسط الکترود سوم به پایین‌تر از سطح L قرار می‌گیرد. در این حالت پایانه‌های ۱۵ و ۱۶ کنتاکت رله، مشابه شستی استوپ با بوبین کنتاکتور قدرت سری می‌شوند. به‌این‌ترتیب وقتی آب به الکترود H رسیده باشد پایانه‌های A1 و A2 به فاز و نول وصل می‌شوند که با وصل شدن تغذیه دستگاه، کار سنجش و کنترل آغاز می‌شود. وقتی دستگاه خاموش باشد یا رله قطع باشد، پایانه‌های ۱۵ به ۱۶ متصل است و به هنگام روشن بودن دستگاه و وصل کردن رله، پایانه ۱۵ به ۱۸ متصل و سیگنال OUT و روشن می‌شود.

بهتر است طول سیم متصل به الکترودها، به‌اندازه‌ای باشد که در مخازن، الکترود L در حدود ۴۰ سانتیمتر کف و الکترود H در حدود ۴۰ سانتیمتری زیر سقف مخزن واقع شوند و در چاه آب الکترود L در حدود یک متری بالای پمپ و الکترود H در حدود ۴ متر بالای پمپ واقع شوند.

برای تنظیم حساسیت دستگاه توسط دسته SENSITIVITY قابل تنظیم است. برای آب‌های معمولی و محلول‌ها، بهتر است حساسیت روی حداقل باشد، ولی برای مایعات با هدایت الکتریکی کم مثل آب مقطر می‌توان حساسیت را زیاد نمود. در مواردی که فاصله چاه یا مخزن تا محل دستگاه زیاد باشد و طول سیم‌های ارتباطی الکترودها به دستگاه زیادتر از حد معمول گردد، باید حساسیت بیشتر شود. به‌طور ساده برای تنظیم حساسیت، هر سه الکترود H ، C ، L در مایع موردنظر قرارگرفته و سپس دسته تنظیم حساسیت از ابتدا در جهت عقربه‌های خروجی ساعت چرخانده شود تا رله وصل کرده و سیگنال خروجی روشن شود.”[*]

پیوست ها:

http://irmicro.com/wp-content/uploads/catalog.pdf

http://www.tamkarco.com/Download/Catalog/3239141187_fa_TC1.pdf

http://shivaamvaj.com/wp-content/uploads/2017/09/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdf

[*] برداشت از سایت http://relay.borna-co.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *