طریقه محاسبه میزان نفوذ و تلفات حرارتی ناشی از آن در منازل مسکونی و ارزیابی های اقتصادی

طریقه محاسبه میزان نفوذ و تلفات حرارتی ناشی از آن در منازل مسکونی پس از محاسبه میزان نفوذ و تعیین سهم آن در انرژی خــانوار در این بـــخش به ارزیابی های اقتصادی انجام درزگیری در منازل مسکونی پرداخته می شود. همانطور که در جدول ۱۰-۱۰ مشاهده می شود در بازه زمانی ۱۰ اسفند ۸۳ لغایت اطلاعت بیشتر دربارهطریقه محاسبه میزان نفوذ و تلفات حرارتی ناشی از آن در منازل مسکونی و ارزیابی های اقتصادی[…]

مشخص نمودن یک ساختمان در شهر تهران و اعمال درزگیر مناسب

 ۸-۱- تعیین ساختمان مورد نظر به منظور بررسی تاثیر درزگیرها نیاز به یک ساختمان در شهر تهران بود که ویژگیهای ذیل را دارا باشد: دارای دو واحد مشابه از لحاظ پلان معماری, نورگیری, تجهیزات سرمایش و گرمایش, کانالهای هوا و … هر دو واحد خالی از سکنه درها و پنجره‌ها حتی‌المقدور آهنی دسترسی آسان و اطلاعت بیشتر دربارهمشخص نمودن یک ساختمان در شهر تهران و اعمال درزگیر مناسب[…]

مطالعه و ارزیابی روشهای متداول اجرای درزگیرها در کشور

۶- طریقه نصب درزگیرها[۲]،[۴۴]،[۴۵]، [۴۸]، [۴۹]،[۵۳] ۶-۱- شناسایی منافذ خانه پیش از اقدام به درزگیری، ابتدا می بایست منافذی که از آنها هوا به داخل یا بیرون از خانه جریان دارد را شناسایی کرد. بدین منظور می توان به روش ذیل عمل نمود. در یک روز سرد که وزش باد نسبتاً زیاد می باشد، تمام اطلاعت بیشتر دربارهمطالعه و ارزیابی روشهای متداول اجرای درزگیرها در کشور[…]

جمع آوری و تدوین اصول درزگیرها و ارائه جزئیات و مشخصات فنی لازم برای اجرای آنها در ساختمان، با توجه به اقلیمهای کشور

۴-۱- انتخاب درزگیر مناسب در شرایط اقلیمی مختلف کشور با ذکر دلایل [۲] با توجه به کتاب راهنمای اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، شرایط آب و هوایی کشور ایران به ۴ دسته طبقه بندی می گردد: – اقلیم گرم و خشک – اقلیم گرم و مرطوب – اقلیم معتدل و مرطوب – اقلیم سرد اطلاعت بیشتر دربارهجمع آوری و تدوین اصول درزگیرها و ارائه جزئیات و مشخصات فنی لازم برای اجرای آنها در ساختمان، با توجه به اقلیمهای کشور[…]