آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شماره‌ : .۴۶۰۵ت ۲۸۵۴۹ه¨ تاریخ : ۱۳۸۳٫۰۴٫۲۲ وزارت مسکن وشهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۸۱٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۸۲٫۲٫۶ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (۳۳) قانون اطلاعت بیشتر دربارهآیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان[…]